Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “obchodní podmínky” nebo “OP”) platí pro nákup na webové stránce www.uspechzacinavhlave.cz

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
Iveta Světlá
IČ: 61279013
DIČ: CZ61279013
se sídlem: Unhošťská 1623, Hostivice 25301
kontaktní údaje: Iveta Světlá, ivetasvetla@uspechzacinavhlave.cz (dále jen „prodávající“)

3. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „zákazník“ či „účastník“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.uspechzacinavhlave.cz (dále jen „internetový obchod“).

4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

5. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

6. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“ či „účastník“).

7. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej produktů, služeb a zboží, uvedených na webových stránkách www.uspechzacinavhlave.cz (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.uspechzacinavhlave.cz.

8. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.

Předmět smlouvy, objednávka

Předmět objednávky, označení produktu a cena:

1. Předmětem smlouvy je nákup a prodej zboží. Jejich specifikace a jednotlivé varianty, včetně jejich obsahu, jsou uvedeny na webových stránkách www.uspechzacinavhlave.cz.

2. Veškeré informace, týkající se objednávky, označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH poskytuje prodávající na webové stránce www.uspechzacinavhlave.cz daného produktu. Cena je vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

Objednávka

1. Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu,  zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

3. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

4. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

5. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

6. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

7. Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

8. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání zboží v PDF verzi je třeba z jeho strany splnit technické požadavky– aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru může být omezena funkcionalita.

Požadavky na otevření PDF souborů:
Doporučený software Adobe Reader (zdarma dostupný ZDE: http:/ger.adobe.com/sk/reader/otherversions)

Cena, způsob úhrady, fakturace
Ve shrnutí objednávky a na webové adrese www.uspechzacinavhlave.cz najde kupující všechny ceny služeb včetně DPH v zákonné výši.

1. Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je uvedena na vybraném webovém rozhraní. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

2. U vybraných produktů (kniha v pevné vazbě) je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jeho balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.

3. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

Způsob platby
Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostním způsobem prostřednictvím prodejního formuláře následujícími způsoby:
– bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího číslo 1055614004/2700, vedený u Unicredit Bank

1. Forma platby je jednorázová.

2. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3. Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Dodací podmínky
1. V případě tištěných produktů (kniha), prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.

2. V případě online produktů (kniha v PDF verzi, audionahrávka) se dodáním rozumí doručení odkazu ke stažení produktu na emailovou adresu kupujícího.

Zabezpečení a ochrana autorských práv
1. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (knihy, audionahrávky) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít, může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele
Upozorňujeme, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb.

Práva a povinnosti z vadného plnění, reklamace
Prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací produkty a webináře obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž  neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

Ochrana údajů
Podrobné informace o zpracování a ochraně osobních údajů najdete na stránce: https://uspechzacinavhlave.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/

Cookies
Stránka www.uspechzacinavhlave.cz používá cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikují se pouze cookies na vašem počítači.
Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

Závěrečná ustanovení
1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP.
3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

4. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována korporací v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 25.7.2019.